Polityka prywatności Sklepu zakupyw24h.pl

 

§1

Warunki ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Klientów Sklepu działającego pod adresem Witryny zakupyw24h.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2.    Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest TK Infinite Group Sp. z o.o.  z siedzibą w 02-775, Warszawa przy ul. Alternatywy 7/115, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000843936, NIP: 9512502229, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN. Dane kontaktowe: adres e-mail: bok@zakupyw24h.pl,

3.    Treści zamieszczone na Witrynie Sklepu stanowią własność Administratora danych i są prawnie chronione.

4.    Korzystanie z Witryny Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a)    posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Witryny,

b)    dostęp do sieci Internet,

c)    posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej.

5.    Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

§2

Cel zbierania danych

1.    Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane są w celach:

a)    realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b)    statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

c)    w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

3.    W przypadku założenia konta w sklepie internetowym, dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia, będą przechowywane przez Administratora danych przez okres 5 lat od daty ostatniej aktywności.

4.    Klientowi Sklepu przysługuje prawo do:

a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

c)    prawo do złożenia sprzeciwu

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

5.    Prawo określone w pkt. 4 przysługuje Klientowi także drogą elektroniczną.

6.    Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na kwestie określone
w pkt. 4 powyżej w terminie 30 dni od nadesłania żądania przez Klienta, a jeśli nie jest w stanie udzielić odpowiedzieć w tym terminie, zobowiązany jest podać przyczynę opóźnienia.

7.    Dane Klienta Sklepu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu zakupyw24h.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez zakupyw24h.pl, co może w istotny sposób wpływać na jakość usługi zakupów.

§3

Ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§4

Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1.    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2.    Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu,
a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

4.    Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

§5

Polityka cookies

1.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.

3.    Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy – Sprzedawca.

5.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b)    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

6.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7.    Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.

8.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.    Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

10. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą agencji reklamowych.

12. Rodzaje plików cookies używanych na Witrynie Sklepu:

a)    pliki sesyjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

b)    pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

13. Pliki cookies Sprzedawca wykorzystuje do następujących celów:

a)    do zapewnienia sesji Użytkownika,

b)    do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych,

c)    w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

§6

Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: odo@zakupyw24h.pl

§7

Zmiany Polityki Prywatności

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiana Polityki prywatności wchodzi w życie w dniu aktualizacji jej treści przez Sklep na stronie zakupyw24h.pl.

 

 

Śledź nas na Facebooku