Regulamin Sklepu zakupyw24h.pl

§1

Definicje

Sprzedawca – podmiot TK Infinite Group Sp. z o.o.  z siedzibą w 02-775, Warszawa przy ul. Alternatywy 7/115, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000843936, NIP: 9512502229, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, prowadzący witrynę internetową umożliwiającą świadczenie usług w postaci dokonania zakupów drogą internetową

Administrator danych osobowych – Sprzedawca

Infolinia - obsługa Klienta, dostępna pod adresem e-mailowym bok@zakupyw24h.pl .

 

Witryna zakupyw24h.pl – witryna (strona) internetowa znajdująca się pod adresem zakupyw24h.pl umożliwiająca świadczenie usług Klientowi dokonywania zakupu i dostawy pod wskazany adres dostępnych w Sklepie produktów.

zakupyw24h.pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym można dokonywać zakupów za pośrednictwem witryny zakupyw24h.pl .

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania przez Klienta zakupów przez internet, przy użyciu strony „zakupyw24h.pl” .

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny Zakupyw24h.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zakupyw24h.pl zgodnie z Regulaminem Witryny.

Login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, używany podczas procesu rejestracji na Platformie oraz podczas każdorazowego korzystania z Platformy.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca osobowość prawną, która dokonuje zakupu dostępnych produktów w Sklepie zakupyw24h.pl .

Konsument - Klient będący osoba fizyczną lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który dokonuje zakupu dostępnych produktów od Sprzedawcy i zakup ten nie jest dokonywany na cele związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik - Klient, który zarejestrował się na witrynie Zakupyw24h.pl zgodnie z Regulaminem Witryny.

Platforma/Serwis - strona internetowa, do której prawa autorskie należą do Sprzedawcy, prowadzona pod adresem zakupyw24h.pl, będąca narzędziem informatycznym umożliwiającym administrowanie procesem dostępnym dla Klienta, pozwalająca na dokonywanie zakupów w Sklepie.

Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Usługi - świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone Klientowi przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową.

Produkty - towary dostępne w Sklepie, które Klient może zakupić poprzez stronę internetową „witryna zakupyw24h.pl”.

Wynagrodzenie Sprzedawcy – kwota, którą Klient ma zapłacić Sprzedawcy za zrobione zakupy produktów w Sklepie, na rachunek wskazany na stronie „Witryna zakupyw24h.pl”.

§2

Zasady dokonywania zakupów w Sklepie „zakupyw24h.pl”

1.   Usługi oferowane przez zakupyw24h.pl dostępne są na terenie miasta Warszawy i okolic (nie dalej niż 5 km od granic administracyjnych miasta). Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego przez Klienta miejsca dostawy i kodu pocztowego.

2.    Z oferty zakupyw24h.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

3.    Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług  dokonywania zakupów drogą elektroniczną na Stronie internetowej, a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

4.    Wraz z rozpoczęciem korzystania z  usług oferowanych na stronie internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług i opuścić stronę internetową.

5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji lub kierowania roszczeń wobec Sprzedawcy.

6.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz inne wykorzystywanie przez Użytkownika usług oferowanych przez Sklep w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, a także w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy lub wizerunek Sprzedawcy.

7.    Niniejszy Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej pod adresem zakupyw24h.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

8.    Platforma zakupyw24h.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową zakupyw24h.pl .

9.    W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie zakupyw24h.pl należy dokonać zamówienia na stronie zakupyw24h.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3

Tworzenie konta

1.    Warunkiem korzystania ze sklepu zakupyw24h.pl ( tj. dokonywania zakupów) jest zarejestrowanie i utworzenie przez Użytkownika konta Klienta, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w dokumencie „Regulamin Witryny zakupyw24h.pl”.

2.    Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem.

§4

Informacje o produktach

1.   Zamieszczone na witrynie zakupyw24h.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży albo inne zawarte na witrynie, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą wyłącznie od producentów produktów. Zakupyw24h.pl dołoży wszelkich starań (w ramach swoich możliwości), aby były one prawidłowe i aktualne, poprzez zamieszczenie linka do strony z danym produktem.

2.    Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 3.  Sprzedawca nie będzie informował na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w Sklepie zakupyw24h.pl .

4.   Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych,  będą miały ważną datę przydatności do spożycia. Klient jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia daty ważności produktów.

5.    Klient zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z informacją dotyczącą produktu, zawartą w linku przypisanym do danego produktu.

6.    W przypadku jeżeli produkt jest przeterminowany albo uszkodzony Klient zgodnie z §13 zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 24h od dostawy do zgłoszenia reklamacji w panelu Klienta wraz z przesłaniem zdjęcia produktu, opisu wady, zwięzłego uzasadnienia przyczyn reklamacji.

 

§5

Ceny towarów i promocje

1.   Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej zakupyw24h.pl są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

2.    Klient kupując produkt za pośrednictwem Sklepu zakupyw24h.pl akceptuje warunki handlowe i zrzeka się dochodzenia w stosunku do Sklepu roszczeń innych, po za tymi które zostały opisane w umieszczonych na stronach w regulaminach .

3.    Sklep zakupyw24h.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

4.   W zależności od deklarowanego miejsca dostawy, dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców współpracujących lub wynajętych przez Sprzedawcę.

5.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

6.    O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo, drogą elektroniczną, tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta, po złożeniu zamówienia.

7.    Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów lub promocji przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów.

8.    Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, sprzedawca może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

9.    Zasady uczestnictwa w takich programach lub promocjach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

§6

Składanie zamówień przez Klienta

1.   Warunkiem dokonania zamówienia produktów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

2.   Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty zakupyw24h.pl przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych Sklepu zakupyw24h.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy.

3.    Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie zakupyw24h.pl produkty oferowane do sprzedaży.

4.    Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj lub Dołącz do koszyka".

5.    Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta.

6.    Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

7.    Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

8.  W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny zakupyw24h.pl, Klient może nie mieć możliwości wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu lub mieć takie prawo ograniczone.

9.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w oznaczonych znakiem promocyjnym lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

§7

Termin realizacji zamówienia

1.   Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od daty i godziny zamówienia a także jego pełnego opłacenia i wynosi do 24 godzin lub w innych dostępnych i wybranych przez Klienta terminach o którym mowa w ust 2.

2.    W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez dostawców zakupyw24h.pl w terminie do 24 godzin (słownie: dwudziestu czterech godzin) od momentu złożenia zamówienia i jego opłacenia w 100% (słownie: stu procentach) przez serwis transakcyjny dostępny na Witrynie.

3.    Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne oraz w niedzielę. 

4.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu. W tych dniach nie będzie można zrealizować zakupów.

5.    Informacja na temat zamknięcia Sklepu zostanie umieszczona na Witrynie Sklepu.

6.   W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Sklep zakupyw24h.pl nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta zakupyw24h.pl skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia innego terminu dostawy.

7.    W przypadku braku dostawy zamówienia lub danych produktów przez Sklep w terminie w określonym w zamówieniu, Sklep w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia, zobowiązuje się zwrócić środki na konto Klienta.

 

§8

Odmowa wykonania zamówienia

1.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach, gdy:

a)    Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych produktów oferowanych w ramach akcji promocyjnych);

b)    Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep zakupyw24h.pl za wymagające potwierdzenia;

c)    Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;

d)    Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych produktów nie są one dostępne danego dnia).

2.    W przypadku, gdyby niemożność realizacji zamówienia po stronie Sprzedawcy wynikała z działania Siły Wyższej (np. awaria systemu komputerowego, powódź, pożar, zagrożenie epidemiologiczne lub inne działania nieprzewidywalne, którym żadna ze stron nie mogła zapobiec), wówczas Sprzedawca dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności, niezwłocznie  po ustaniu działania Siły Wyższej, tj. nie później niż w okresie trzech dni roboczych od zaistnienia Siły Wyższej.

 

§9

Odstąpienie od umowy

1.    Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wysyłając informację z uzasadnieniem i czytelnym podpisem na adres Sprzedawcy.

3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zamówienia następujących towarów:

a)    ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone;

b)    nabiałów oraz przetworzonych produktów mlecznych;

c)    wyrobów piekarniczych i cukierniczych;

d)    dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

4.    W przypadku odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym i nienaruszonym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia powodów, dla których odstępuje od Umowy.

5.    Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości zakupionych produktów w przypadku naruszenia postanowień określonych w pkt. 4 powyżej.

6.   Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres uzgodniony w formie e-mailowej ze Sprzedawcą na koszt Klienta lub Konsumenta, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.

7.    Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za  zapłacone  produkty.

8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Klienta lub Konsumenta zwrotu produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

9.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie.

10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

§10

Zasady fakturowania

1.    Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

2.    Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy – na dedykowanym koncie Klienta - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.    Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

4.    Faktura VAT lub faktura korygująca przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

5.    Klient upoważnia Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6.    W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, Sklep będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

 §11

Płatności

1.  Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Sklepie zakupyw24h.pl w sposób określony w Witrynie zakupyw24h.pl w procesie akceptacji zamówienia.

2.    Sklep oświadcza, że nie pobiera prowizji od płatności online od Klienta o której mowa w ust 3a.

3.    Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności za zakupy realizowane przez dostawców zakupyw24h.pl:

a) płatność przelewem online za pośrednictwem operatora wskazanego na stronie Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że w szczególnych przypadkach, ze względu na asortyment objęty danym zamówieniem, niektóre metody płatności mogą nie być dostępne, a to z uwagi na ograniczenia wynikające z umów łączących Sprzedawcę z danym dostawcą albo partnerem albo kontrahentem usług związanych z realizacją płatności,

b) płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

c) wpłata na konto nr  79 1050 1025 1000 0090 8094 9226.

§12

Dostawa

1.    Dostawy będą realizowane przez dostawców Sklepu zakupyw24h.pl.

2.    Dostawa odbywa się wyłącznie pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub bezpośrednio „pod drzwi”. Decyzję o sposobie i miejscu dostawy podejmuje każdorazowo dostawca Sklepu, co Klient niniejszym akceptuje.

3.  Składając zamówienie, Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje akceptacji miejsca dostawy. W konsekwencji, Klient nie musi być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy.

4.    Dostawca Sklepu zostawi produkty Klienta pod drzwiami Klienta. Klient zwalnia sklep od ewentualnej reklamacji i odpowiedzialności jeżeli okaże się, że towar został dostarczony pod wskazany adres, ale Klient go nie odebrał.

5.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sklep dostarczy przesyłkę tylko jeden raz (słownie: jeden raz).

§13

Reklamacje i zwroty

1.   Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad, tj. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt przydatny do spożycia lub użycia zgodnie z terminem ważności, wskazanym na jego opakowaniu. Klient dokonuje zakupu produktów na własne ryzyko, jeśli chodzi o ich jakość, smak, indywidualne cechy przydatności.

2.    Sprzedawca nie odpowiada za składniki produktów, w szczególności za zawarte w nich alergeny.

3.    W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i złożyć reklamację na niezgodność otrzymanych produktów ze złożonym zamówieniem przez panel Klienta i zakładkę Moje Konto / Reklamacje lub Zwroty produktów.

4.    W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu lub dostarczenia artykułu wadliwego Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zakupyw24h.pl przez panel Klienta i zakładkę Moje Konto / Reklamacje, po czym, po uprawdopodobnieniu, iż uszkodzenie leży po stronie dostawcy, może żądać zwrotu należności za niego.

5.   W razie niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo żądać obniżenia jego ceny. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zakupyw24h.pl przez panel Klienta i zakładkę Moje Konto / Reklamacje.

6.   Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni roboczych od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta Zakupyw24h.pl, przez panel Klienta i zakładkę Moje Konto / Reklamacje.

7.    Informacja  o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

8.    Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

9.    Sprzedawca zwraca Klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta w zamówieniu.

10. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów zgodnie z zaleceniami producenta).

12. Klient akceptuje fakt, że produkty dostępne na stronie są referencyjne, jeżeli Sprzedawca dostarczy Klientowi inny podobny produkt to Klient wyraża zgodę na zamiennik o ile cena produktu mieści się w cenie zakupionego produktu.

13. Niezgodnością produktu nie jest dostarczenie przez Sklep produktu – zamiennika.

 §14

Przetwarzanie danych osobowych

1.    W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1579) oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

2.    Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia jest TK Infinite Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3.    Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe  użytkownika  niezbędne do świadczenie usług takie jak:  nazwisko i imiona użytkownika,  numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszania,  adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,  numer telefonu, adres  elektroniczny użytkownika.

4.    Korzystanie przez użytkowników z usług dostępnych na stronie internetowej wymaga podania danych osobowych.  

5.   Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach kiedy przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy nimi umowy.  

6.    Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników dostawcom na podstawie odrębnych umów podpisanych z operatorem w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania umowy tj. dokonania zakupu i dostawy zakupu pod wskazany adres przez Klienta.  

7.  Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

8.    Administrator danych informuje, że stosuje właściwe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych udostępnianych przez użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną.

9.    Dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu zakupyw24h.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez zakupyw24h.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

11. Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności udostępniona na Stronie internetowej, która stanowi integralną część Regulaminu.

§15

Postanowienia końcowe

1.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie regulaminu sprzedaży następuje przez witrynę zakupyw24h.pl w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.

2.  Klient korzystający z usług Sklepu zakupyw24h.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

3.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie aktualizacji treści Regulaminu przez Sklep na stronie zakupyw24h.pl.

5.    Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

6.    Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny zgodny z siedzibą Sklepu określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.    Po dostarczeniu Towarów Klientowi, zakupyw24h.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 

Śledź nas na Facebooku