Regulamin Witryny zakupyw24h.pl

 

§ 1

Definicje

Sprzedawca – podmiot TK Infinite Group Sp. z o.o.  z siedzibą w 02-775, Warszawa przy ul. Alternatywy 7/115, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000843936, NIP: 9512502229, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, prowadzący witrynę internetową umożliwiającą świadczenie usług w postaci dokonania zakupów drogą internetową

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym można dokonywać zakupów za pośrednictwem witryny zakupyw24h.pl

Regulamin - niniejszy Regulamin Witryny zakupyw24h.pl

Witryna – serwis dostępny pod adresem zakupyw24h.pl

Gość – osoba korzystająca z Witryny bez dokonania rejestracji

Użytkownik – klient który zarejestrował się na witrynie zakupyw24h.pl zgodnie
z Regulaminem Witryny

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca osobowość prawną, która dokonuje zakupu dostępnych produktów w sklepie Zakupyw24h.pl

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu dostępnych w Sklepie produktów od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Login – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) oraz Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Witrynie

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta

Platforma/Serwis - strona internetowa, do której prawa autorskie należą do Sprzedawcy prowadzona pod adresem zakupyw24h.pl , będąca narzędziem informatycznym umożliwiającym administrowanie procesem dostępnym dla użytkownika, pozwalająca na dokonywanie zakupów w Sklepie

Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywanie danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi świadczone przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową  zakupyw24h.pl

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin reguluje warunki rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika na Witrynie.

2.    Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny.

3.    Witryna służy do prezentacji produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz do obsługi prowadzonej przez Sklep sprzedaży produktów.

4.    Witryna służy ponadto do informowania o promocjach organizowanych przez Sklep, do składania i ewidencjonowania zamówień na produkty z oferty Sklepu.

5.    Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a)    posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiające korzystanie z Witryny,

b)    dostęp do sieci Internet,

c)    posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej.

6.    W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.

7.    Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sklepu jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

8.    Goście i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9.    W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, korzystanie z usług Sklepu nie jest możliwe.

10. Korzystanie z Witryny oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności, przy czym warunki korzystanie z poszczególnych usług za pośrednictwem Witryny może wymagać akceptacji Regulaminów szczegółowych takich usług.

11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

12. Sprzedawca ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Witryny we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

§ 3

Zakres i warunki korzystania z Witryny

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sklepem zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania Sklepowi przez Użytkownika prawidłowo złożonego zamówienia na produkty i jego pełnego opłacenia. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Regulaminu szczegółowego danej usługi stanowią inaczej.

2.    Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta.

3.    Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Sklepu (e-mail: bok@zakupyw24h.pl).

4.    W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień.

5.    Konto zostanie automatycznie usunięte po okresie 5 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

6.    W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia.

7.    Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sprzedawcy, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta na witrynie, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

8.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi, na rzecz którego świadczy usługę, na jego Konto w Witrynie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Witryny, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Sklep świadczy za pośrednictwem Witryny usługi niewymagające rejestracji,
w szczególności informacyjne, w zakresie oferty Sklepu oraz inne usługi opisane na Witrynie i określone w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa Witryny (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa
w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

 

 

 

 

§ 4

Rejestracja Konta

1.    W trakcie rejestracji Konta Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

a)    potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,

b)    podanie danych wymaganych do rejestracji, w tym w szczególności Loginu i Hasła, z zastrzeżeniem, iż żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym oraz z zastrzeżeniem, że Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

c)    możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu w formie tzw. checkboxa,

d)    uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.

2.    Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji.

3.    W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usług wymagających rejestracji na Witrynie, Użytkownik zobowiązany jest do:

a)    podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

b)    aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

c)    zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.

§ 5

Zasady korzystania z Witryny

1.    Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa
i z postanowieniami Regulaminu.

2.    Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.

 

 

 

 

§ 6

Reklamacje

1.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny i usług w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

2.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny lub usług, a także reklamacje Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail bok@zakupyw24h.pl
z tytułem wiadomości „Zgłoszenie nieprawidłowości Witryny” albo „Reklamacja zamówienia wraz z numerem zamówienia”.

3.    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji do Sklepu.

4.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep za pośrednictwem witryny będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

3.    Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi
w Witrynie w stosunku do wszystkich w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klient będzie poinformowany na Witrynie Sklepu zakupyw24h.pl.

5.    Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu.

6.    Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Witryny.

7.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Witryny.

Śledź nas na Facebooku